http://urtynduu.mn/wp-content/uploads/2020/11/MUD2-1.png

ДӨРВӨД УРТЫН ДУУ

Дөрвөд уртын дууны аялгуу нь аялгуу, хүчдэлийн хураангуйлсан шинж зонхилсон, аялгуу нь үргэлжилсэн цулгай бөгөөд дуулах ур дүй нь эртний өвөрмөц төрхөө хадгалан үлджээ. Дөрвөд дуу нь бусад уртын дууны ая аялгуутай харьцуулахад байгальлиг унаган шинж чанараа хадгалж буй монгол уртын дууны нэн эртний хэв шинж, залгамж чанар нь алдагдах эрсдэлтэй яаралтай хамгаалах төрөл мөн байна.

© 2019-2021. Монгол уртын дуу. Бүх эрх хамгаалагдсан. Энэ агуулгын бүтээлийн шүүмж судлалд эшлэх болон Зохиогчийн эрхийн тухай хуульд зөвшөөрөгдсөн арилжааны бус зорилгоор ашиглахаас бусад тохиолдолд, энэ сайтыг бүтээгч багийн бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр бүхэлд нь болон хэсэгчлэн хуулбарлах, хувилан олшруулах, түгээх, нийтлэх, хэвлэх, нийтэд түгээх зэрэг цахим болон механик, бусад бүх арга хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Бичгэн зөвшөөрөл авахыг хүсвэл, contact@urtynduu.mn хаягаар уламжилна уу.

Scroll Up